Terms and Conditions of Sale

תנאים כלליים להזמנות/הצעת מחיר

 

 1.         כללי

1.1       מסמך תנאים כלליים להזמנות זה (להלן – “תנאים כלליים”) מהווה חלק בלתי נפרד מההזמנה שבין המזמין לבין רניום ציוד למעבדות מחקר בע”מ ו/או חברות בנות של רניום (להלן – “הספק”).

1.2       בכל מקרה של סתירה בין תנאי או הוראה בהזמנה ו/או בהסכם ספציפי שנחתם בין הצדדים לבין התנאים הכלליים, יחול התנאי ו/או ההוראה שבתנאים הכלליים אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכם ספציפי, והמזמין מוותר מראש על טענה מכל סוג שהוא בקשר לכך.

2.         אספקה

2.1       זמן האספקה הנקוב בהזמנה הינו משוער וכפוף לזמינות יצרן והיעדר נסיבות שאינן בשליטת הספק. למזמין לא תעמוד כל טענה בקשר עם אי עמידה בזמן האספקה.

2.2       עלות הובלת ההזמנה תיקבע לפי מיקום האתר הסופי שאליו תסופק ההזמנה לפי דרישת המזמין. על הלקוח לדאוג לדרכי גישה מתאימות בהתאם להוראות היצרן/הספק. מובהר כי הספק לא יוביל/יכניס את הציוד דרך דרכי גישה לא מתאימות (כגון: דרך חלון או גג מבנה) וכי המזמין יישא באחריות לנזק לציוד שנפגע במהלך הובלת והכנסת הציוד לאתר המזמין שנעשתה על ידו בדרכי גישה לא מתאימות כאמור.

2.3       לאחר אישור הזמנה על ידי הספק, לא ניתן לבטלה.

2.4       מע”מ יחויב על פי חוק.

2.5       להזמנות במטבע זר, המחיר השקלי הסופי יקבע לפי שער המטבע ביום הפקת החשבונית.

3.         אחריות

 

3.1       אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים, האחריות לציוד מתחילה ממועד האספקה.

3.2       באחריות המזמין לבדוק ולדווח על פגיעות באריזת המוצר במעמד האספקה. לא עשה המזמין כן, לא תעמוד לו כל טענה בקשר עם פגיעה כאמור במועד מאוחר ממועד זה.

3.3       הודעת המזמין על פגם ו/או אי התאמה להזמנה של מוצר שסופק תימסר בכתב תוך 5 ימים ממועד אספקת המוצר. לא עשה המזמין כן, לא תעמוד לו כל טענה בקשר עם פגם ו/או אי התאמה כאמור. כל הודעה שתימסר לאחר מועד זה תאיין את זכות המזמין, ככל שקיימת, להחלפת המוצר במוצר חדש. למען הסר ספק אין באמור בסעיף זה כדי להקנות למזמין זכות להחלפת מוצר פגום ו/או אינו מתאים במוצר חדש.

3.4       למעט כאמור בסעיף 3.3 לעיל או במקרה והוסכם בכתב ובמפורש על ידי הצדדים, מובהר כי אין החזרות של מוצרים.

3.5       באחריות המזמין לקרוא ולקיים את כל הפרוטוקולים וההוראות של יצרן המוצר המופיעות באתר האינטרנט של היצרן.

3.6       הספק לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק במוצר בנסיבות החילופיות הבאות:

3.6.1    הפעלה ו/או שימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן או הספק;

3.6.2    פעולה ברשלנות או בזדון ע”י המזמין ו/או מי מטעמו;

3.6.3    ביצוע תיקונים או שינויים במוצר על ידי אנשים שלא אושרו על ידי הספק מראש ובכתב;

3.6.4    נזקי מים ו/או חשמל ו/או קור ו/או חום באתר המזמין;

3.6.5    הזזת המוצר מהמקום שבו הותקן על ידי טכנאי מטעם הספק;

3.6.6    שבר.

3.7       אחריות הספק כלפי המזמין מוגבלת לנזקים ישירים בלבד שנגרמו למוצר וזאת עד לסכום ששולם בפועל על ידי המזמין לספק בעבור הציוד ו/או השירות מושא ההזמנה. למניעת ספק, מוצהר ומוסכם כי הספק לא יהא אחראי לנזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או כל הפסד העלולים להיגרם למזמין עקב אובדן, קלקול, פגם, תפקוד לא מספק ו/או שבר של המוצר ו/או כל חלק ממנו לרבות, אובדן רווח ו/או נזק תוצאתי ו/או פגיעה במוניטין ו/או נזק כתוצאה מתובענה שתוגש ע”י צד ג’, לרבות עקב רשלנות והמזמין מוותר בזה מראש על תובענה מעין זו כאמור.

4.         שונות

4.1       המזמין מצהיר ומתחייב כי אישור ההזמנה נעשה על ידי מורשי חתימה מטעמו.

4.2       כל איחור בתשלום התמורה לספק יחויב בהפרשי ריבית והצמדה על פי שיעור הריבית המרבי המוטל על ידי בנק לאומי בע”מ בגין חריגה בחשבונות חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו”ש.

4.3       הספק והמזמין מסכימים כי לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה הקשורה בהזמנת ו/או הספקת הטובין ו/או בהתקשרות ביניהם.